Anunt recrutare personal proiect POCU ID 114598 – Partener 1 – Comuna Bistrita Birgaului

Primaria Comunei Bistrița Bârgăului, în calitate de partener în proiectul ,,Investiția în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei, pe perioadă determinată, dupa cum urmeaza :

1. responsabil grup tinta
Conditiile generale de participare la concurs:
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul  de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau  contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,  de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o  incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în  care a intervenit reabilitarea.

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
 • Experienta specifica in activitati de selectie, recrutare sau organizare sustinuta cu documente pentru postul ocupat, minim 6 luni de zile
 • Competente in gestionarea resurselor umane (activitati de selectie, recrutare sau organizare)
 • Abilitati de organizare
 • Abilitati de comunicare si relationare cu beneficiarii
 • Competente TIC
 • Programul de lucru este de 6 ore/zi, 20 ore/ saptamana

2. Ingrijitor la domiciliu

Conditiile generale de participare la concurs:

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau  contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,  de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în  care a intervenit reabilitarea.

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii medii – 3 ani
 • Experienta specifica in activitati de asistenta/ protectie sociala/ asistenta medicala/ ingrijire la domiciliu – nu este necesara
 • Competente in domeniul socio-medical sau asistenta sociala atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
 • Abilitati de comunicare si organizare, abilitate si flexibilitate
 • Abilitati de relationare cu beneficiarii, atitudine pozitiva
 • Competente TIC
 • Programul de lucru este de 8 ore/ zi.

3. Supraveghetor in constructii

Conditiile generale de participare la concurs:

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 • b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul  de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 • e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 • f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 • g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau  contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,  de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o  incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în
  care a intervenit reabilitarea.

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
 • Experienta specifica in implementarea proiectelor de constructii – 3 ani
 • Competente dovedite in activitati de constructii/proiecte de constructii sau de supraveghere a lucrarilor de constructii,
 • Autorizatie dirigentie de santier – constructii civile
 • Abilitati de comunicare si relationare
 • TIC
 • Integritate
 • Abilitati de organizare
 • Programul de lucru este de 4 ore/zi.

4. Asistent social

Conditiile generale de participare la concurs:

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1.  îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,  de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o  incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în  care a intervenit reabilitarea.

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare corespunzatoare postului, asistenta sociala – 3 ani
 • Competente in activitati de informare, promovare in domeniul protectiei sociale
 • Competente in domeniul socio-uman sau asistenta sociala atestate prin diploma
 • Abilitati de comunicare, organizare si adaptabilitate.
 • Au avantaj candidatii care demostreaza experienta specifica in activitati de asistenta/ protectie sociala, implementare activitati de servicii sociale, de lucru cu grupuri sociale/comunitati dezavantajate si/sau au lucrat in proiecte cu finantare din fonduri europene sau alti finantatori.
 • Programul de lucru este de 4 ore/ zi.

NOTĂ: Pentru toate posturile scoase la concurs constituie un avantaj experienta dovedita in implementarea altor proiecte cu fonduri europene.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • Cererea de inscriere la concurs – se va completa în data depunerii dosarului de candidatura la Primăria Comunei Bistrita Birgaului ; Formularul este atasat prezentului anunt ;
 • Scrisoare de intentie cu precizarea disponibilitatii de lucru in proiect,
 • CV in format Europass semnat pe fiecare pagina,
 • documente justificative ale expertizei relevante declarate in CV, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, dobandirea de competente etc.
 • copia actului de identitate ;
 • copia carnetului de muncă sau copii contracte de munca sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere care sa certifice ca nu are inscrisuri in cazierul judiciar, urmand ca in cazul selectiei sa se prezinte cazierul judiciar; Modelul de declaratie este atasat prezentului anunt ;
 • adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor speciale de participare la concurs.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

 • 19.03.2020 – Publicare anunț recrutare și selecție
 • 25.03.2020 ora 12 – termen limita pentru depunerea dosarelor de aplicatie
 • 26.03.2020 – Desfasurare etapa I selectie – verificarea eligibilitatii dosarelor depuse de candidați si publicarea rezultatelor etapei I;
 • 27.03.2020 – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 • 30.03.2020– Publicare rezultate finale etapa I;
 • 31.03.2020 – Desfășurare etapa II selectie – Analiza CV-urilor si derularea interviului si publicarea rezultatelor etapei a II a;
 • 01.04.2020 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a;
 • 03.04.2020 – Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.

Documentele /dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul Primariei Comunei Bistrita Birgaului, Biroul doamnei secretar Elenuța Leordean, pana la data de 25.03.2020, ora 12:00, pot fi transmise scanate pe e-mail :primariabistritabirgaului@yahoo.com.
Pentru orice fel de informatii ne puteti contacta la numarul de telefon : 0749497924 .