Activitățile proiectului

A2 Asigurarea managementului si publicitatii proiectului
A3.1 Organizarea si coordonarea actiunilor suport si a evenimentelor de informare
A3.2 Desfasurarea sesiunilor de informare, consiliere, mentorat
A3.3 Implementarea programelor suport in scopul reducerii parasirii timpurii a scolii
A3.4 Implementarea programelor de tip „A doua sansa”
A4.1 Organizarea si coordonarea cursurilor de formare si evenimentelor de
informare, consiliere
A4.2 Desfasurarea sesiunilor de informare, consiliere si orientare profesionala
A4.3 Desfasurarea cursurilor de calificare
A4.4 Implementarea masurilor privind plasarea pe piata muncii
A4.5 Dezvoltarea si implementarea programului de subventionare a
A5.1 Organizarea si coordonarea cursurilor de formare si evenimentelor de informare, consiliere
A5.2 Desfasurarea programului de formare profesionala antreprenoriala
A5.3 Implementarea programului de suport pentru infiintarea si dezvoltarea
A5.4 Acordarea de subventii (microgranturi) pentru infiintarea de afaceri
A6.1 Recrutarea si selectia beneficiarilor socio-medicale
A6.2 Infiintarea si dezvoltarea serviciilor centrului comunitar integrat
A6.3 Dezvoltarea si furnizarea de servicii sociale, medico -sociale
A7.1 Realizarea metodologiei de selectie a beneficiarilor si selectia acestora
A7.2 Implementarea programului de imbunatatire a conditiilor de locuit
A8.1 Realizarea si aplicarea metodologiei de identificare si selectie a persoanelor / imobilelor din comunitate
A8.2 Implementarea programului de asistenta juridica pentru reglementari de acte

Activitatea 3

A3 SUPORT PENTRU CREȘTEREA ACCESULUI ȘI PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE
În cadrul acestei activități sunt cuprinse următoarele subactivități:
A3.1 Organizarea acțiunior suport suport și a evenimentelor de informare
A3.2 Desfășurarea sesiunilor de informare, consiliere, mentorat
A3.3 Implementarea programelor suport în scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii
A3.4 Implementarea programelor de tip “A doua șansă”

A3.1 Organizarea și coodonarea acțiunilor suport și a evenimentlor de informare pentru identidicarea, recrutarea și selecția grupului țintă la programele educaționale “Școală după Școală” și “A doua șansă”, prin organizarea campaniilor locale pentru acces la educație, a informărilor publice către părinți/tutori și menținerra acestora în grupul țintă. Responsabilul grup țintă împreună cu coordonatorul P2 vor asigura în cadrul sesiunilor de întâlniri cu membrii grupului țintă, informarea acestora asupra realizării coordonării , desfășurării programelor mai sus menționate.
A3,2 Sarcinile sesiunilor de informare , consiliere mentorat sunt creșterea rezutatelor școlare și reducerea riscului de abandon școlar. Consiliera și mentoratul asigură cadru de angajare/implicare prin principiile, metodele și abilitățile speicifice ale celor ce o implementează, fiind soluții pentru parteneriatul școală-familie. În urma activităților de consiliere-mentorat, școala și familia reușesc să pună în comun resursele pe care le dețin pentru a construi împreună viitorul educațional și profesional al copiilor.
A3.3 Programele educaționale “Școală după Școală” și “A doua șansă” sunt pograme școlare complementare programului școlar obligatoriu, care oferă opurtunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor și accelerare a învățăturii prin activități educative, recreative și de timp liber, care contribuie la creșterea rezultatelor școlare și reducerea riscului de abandon școlar.
Programul SDS cuprinde activități cu srijin specializat, supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj, prin activități remediale de consiliere. Activități tematice în cadrul Cercului tematic TIC, prin oferirea de suport educativ pentru deprinderea de abilități practice în folosirea echipamentelor digitale. Totodată, elevilor înscriși în program, li se asigură transpotul , logistica neceseră desfășurării activităților , un suport alimentar în fiecare zi de activitate. De asemenea acordarea de premii/subvenții, pachete sociale.
A3.4 Programul ADS este un program flexibil , adresat atât tinerilor cât și adulților, proveniți din medii sociale diverse și cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învîțîmântul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării și finalizării învî.îmântului obligatoriu fără a fi nevoie să-și întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenați. Prin intermediul acestui program s-au introdus elemente inovatoare în procesul educațional, cum ar fi curriculum modular și sistemul de credite pentru educația de bază, evaluarea, certificarea și recunoașterea competențelor dobândite anterior de către cursanți, asigurarea unui program de pregătie individualizat.

Activitatea 4

Activitatea 4 cuprinde dezvoltarea și implementarea măsurilor de facilitare a accesului și de menținere pe piața muncii pentru 504 persoane ( șomeri, inactivi) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea marginalizată, din Bistrița Bârgăului, care formează grupul țintă al proiectului. Serviciile cuprind programe integrate de ocupare – formare profesională, consiliere profesională, plasare pe piața muncii a 164 de persoane, subvenționare a 92 de locuri de muncă, în vederea creșterii capacității de inserție pentru persoanele defavorizate. În cadrul acestei activități participanții vor completa chestionare de evaluare a intereselor profesionale, vor dobândi cunoștințe și abilități privind redactarea CV-ului, scrisorii de intenție, participării la interviuri și vor primi sprijin în relația cu viitorii angajatori.

Activitatea 5

A5 – IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE SUSȚINERE A ANTREPRENORIATULUI ȘI A OCPĂRII PE CONT PROPRIUÂN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE
În cadrul acestei activități sunt următoarele subactivități:
A5.1 Organizarea și coordonarea cursurilor de formare și evenimentelor de informare, consiliere
A5.2 Desfășurarea programului de formare profesională antreprenorială
A5.3 Implementarea programului suport pentru înființarea și dezvoltarea afacerilor
A5.4 Acordarea de subvenții (micorgranturi) penru înființare de afaceri

5.1 Elaborarea procedurii specifice pentru planificarea cursurilor și sesiunilor de consiliere, precum și pentru recrutarea , selectarea și gestiunea relației cu grupul țintă. Activitatea de consiliere se va baza pe fișe și instrumente de lucru pentru activitatea de informare și consiliere profesională și care vor face parte din dosarului fiecărui beneficiar.
5.2 Programul de formare profesională antreprenorială se adresează uni grup țintă format din 140 de participanți , pe durata a 7 sesiuni de formare teoretică și practică, a câte 120 ore/sesiune. Competențele profesionale dobândite la finalul programului sunt:
• a dobândi abilități specifice administrării unei activități în domeniul antreprenorial ;
• va dobândi cunoștințele necesare inițierii și dezvoltării unui plan de afaceri;
• va fi capabil să identifice sursele de finanțare existente și oportunitățile de afaceri;
• va elabora un plan de afaceri fezabil;
• va fi capabil să definească termenii de dezvoltare durabilă și incluziune socială;
• va întelege dimensiunea economică, socială și ecologică a conceptului de dezvoltare durabilă;
• va manifesta o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător și față de resursele naturale;
• va cunoaște termenii de management și marketing;
• va putea sa enumere cei 4P ai mixului de markenting;
• absolventul cursului de competențe antreprenoriale va fi capabil sa definească conceptele de markenting ecologic și responsabilitate socială;
• va dobândi abilități în exercitarea responsabilității sociale.
5.3 Implementarea programului suport pentru înființarea și dezvoltarea afacerilor se adresează unui număr de 140 de participanți care fac parte din grupul țintă, cărora li se vor oferi servicii de consultanță și asitență pentru începerea unei afaceri. Aceștia vor fi consiliați de către consilieri financiari, experți marketing, vânzări și relații publice și vor parcurge etapele înființării unei afaceri. Vor avea oportunitatea de a pune în practică competențele profesionale dobândite la finalul cursului de antrepenoriat.
Se va elabora metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Acestea vor fi supuse aprobării unei comisii de selcție , pe baza criteriilor stabilite de beneficiarul inanțării nerambursabile. Scopul acestei activități este să fie selectate pentru subvenție și implementare, un număr de minim 30 de afaceri elaborate de către persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată.
5.4 Titularii planurilor de afaceri selectate vor beneficia de acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea afacerilor. Se vor încheia contracte de subvenție în cuantum de max 25.000eur/plan de afacere, în care se va stipula perioada de funcționare, o perioadă de 12 luni de implementare și minim 8 luni perioada de sustenabilitate, crearea a minim două locuri de muncă care vor fi menținute și în perioada de sustenabilitate.

Activitatea 6

Activitatea 6 are ca obiectiv principal înființarea Centrului Comunitar Integrat, în cadrul căruia 772 de persoane, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, care constituie grupul țintă al proiectului ”Investiția în Oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului” vor putea beneficia de servicii integrate ( servicii medicale, asistență socială, servicii de logopedie, îngrijire persoane vârstnice la domiciliu). Serviciile dezvoltate și furnizate în cadrul activității vizează prevenirea și diminuarea riscului de îmbolnăvire și excluziune socială, prin informarea și conștientizarea populației asupra următoarelor aspecte: riscurile de îmbolnăvire, necesitatea efectuării controlului medical periodic, importanța igienei corporale la copii și adulți, adoptarea unui stil de viață sănătos, planificarea familială și prevenirea sarcinilor la minore, impactul negativ al violenței domestice asupra vieții familiale și dezvoltarea fizică și psihică armonioasă a adolescenților, importanța educației și reducerii abandonului școlar pentru integrarea economico-socială în viitor, nediscriminare și egalitate de șanse în familie și comunitate, sprijinirea persoanelor cu dizabilități, acordarea primului ajutor în situații de urgență, prevenirea exploatării copiilor prin muncă și a traficului de persoane, efectele negative ale consumului de alcool. Toate serviciile vor fi implementate de către o echipă multi-disciplinară de specialiști, fiind implicați și participanți la cursurile de calificare derulate în cadrul proiectului, care vor împărtăși din competențele dezvoltate, devenind voluntari pentru comunitatea din care fac parte. Prin serviciile furnizate se urmărește creșterea calității vieții în comunitate în ansablul ei, prin asigurarea accesului la servicii sociale și de sănătate, prin reducerea gradului de izolare și excluziune socială, prin combaterea sărăciei și prevenirea riscurilor de orice fel.

Activitatea 7

Această activitate vizează implementarea unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de locuit și creșterea calității vieții pentru 108 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea marginalizată Bistrița Bârgăului. Măsurile implementate au rolul de a valorifica resursa umană locală și a competențelor deținute de aceasta, prin formarea unei rețele de sprijin comunitar care să utilizeze forța de muncă existentă la nivelul comunității și implicarea activă a beneficiarilor, care și-au dezvoltat competențele în domeniul construcțiilor prin cursurile de calificare (zidar, tâmplar, zugrav etc.), de care au beneficiat în cadrul proiectului. Astfel, conform obiectivelor specifice ale acestei activități vor fi realizate lucrările de reabilitare a 3 blocuri de locuințe din zona mapată a proiectului, respectiv Nr. 854, Nr. 863 și Nr. 864.

Activitatea 8

A8 – IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ASITENȚĂ JURIDICĂ PENTU REGLEMENTĂRI DE ACTE
Această activitate cupirnde două subactivități:
A8.1 Realizarea și aplicarea metodologiei de identificare și selcție a persoanelor/imobilelor din comunitte
Informarea pubică a cetățenilor, formarea grupuli țintă , recutarea și selcția acestora în urma efecturării și evaluării studiului de analiză a nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile care au solicitat suport pentru reglementări de acte.
A8.2 – implementarea programului de asistență juridică pentru reglementări de acte
Această subactivitate se va realiza cu ajutorul serviciilor specializate de consultanță juridică. În funcțiie de solictările înregistrate : reglementări de acte de proprietate a imobilelor, a terenurilor deținute, a actelor de identitate, de sare civilă.
Vor beneficia de aceasta subactivitate un număr de 40 de persoane aflați în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate.