Primaria Comunei Bistrița Bârgăului, în calitate de partener în proiectul ,,Investiția în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi in afara organigramei, pe perioadă determinată, dupa cum urmeaza :

1. Medic

 Conditiile generale de participare la concurs:
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.

 Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 Studii superioare corespunzatoare postului – 5 ani
 Experienta specifica in medicina generala – 5 ani
 Competente dovedite in medicina generala, atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent si in prestarea serviciilor de asistenta medicala si ingrijiri la domiciliu;
 Abilitati de comunicare
 Compasiune fata de pacienti
 Integritate
 Abilitati de organizare
 Competente TIC
 Programul de lucru este de 4 ore/zi.

2. Asistent social

 Conditiile generale de participare la concurs:
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.

 Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
 Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
 Experienta specifica in activitati de asistenta/ protectie sociala, implementare activitati de servicii sociale – nu este necesara, dar au avantaj candidatii care demostreaza experienta specifica in activitati de asistenta/ protectie sociala, implementare activitati de servicii sociale, de lucru cu grupuri sociale/comunitati dezavantajate si/sau au lucrat in proiecte cu finantare din fonduri europene sau alti finantatori.
 Competente in activitati de informare, promovare in domeniul protectiei sociale
 Competente in domeniul socio-uman sau asistenta sociala atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
 Abilitati de comunicare, organizare si adaptabilitate.
 Obligativitatea de a fi membru al Colegiului Asistentilor sociali, cu verificare/probarea recunoasterii de catre acesta ;

 Programul de lucru este de 2 ore/ zi.

3. Supraveghetor in constructii

 Conditiile generale de participare la concurs:
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.

 Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
 Experienta specifica in implementarea proiectelor de constructii – 3 ani
 Competente dovedite in activitati de constructii/proiecte de constructii sau de supraveghere a lucrarilor de constructii,
 Autorizatie dirigentie de santier – constructii civile
 Abilitati de comunicare si relationare
 TIC
 Integritate
 Abilitati de organizare
 Programul de lucru este de 4 ore/zi.

NOTĂ:
Pentru toate posturile scoase la concurs constituie un avantaj experienta dovedita in implementarea altor proiecte cu fonduri europene.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 Cererea de inscriere la concurs – se va completa în data depunerii dosarului de candidatura la Primăria Comunei Bistrita Birgaului ; Formularul este atasat prezentului anunt ;
 scrisoare de intentie cu precizarea disponibilitatii de lucru in proiect,
 CV in format Europass semnat pe fiecare pagina,
 documente justificative ale expertizei relevante declarate in CV, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, dobandirea de competente etc.
 copia actului de identitate ;
 copia carnetului de muncă sau copii contracte de munca sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere care sa certifice ca nu are inscrisuri in cazierul judiciar, urmand ca in cazul selectiei sa se prezinte cazierul judiciar; Modelul de declaratie este atasat prezentului anunt ;
 adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor speciale de participare la concurs.

• Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

 05.01.2021 – Publicare anunț recrutare și selecție
 08.01.2021 ora 14:00 – termen limita pt depunerea dosarelor de aplicatie
 08.01.2021 – Desfasurare etapa I selectie – verificarea eligibilitatii dosarelor depuse de
candidați si publicarea rezultatelor etapei I;
 11.01.2021 – Depunerea contestațiilor pentru etapa I;
 12.01.2021 – Publicare rezultate finale etapa I;
 13.01.2021 – Desfășurare etapa II selectie – Analiza CV-urilor si derularea interviului si
publicarea rezultatelor etapei a II a;
 14.01.2021 – Depunerea contestațiilor pentru etapa a II a;
 15.01.2021 – Soluționare contestații și publicarea rezultatelor finale.

Pentru acele posturi unde exista doar un candidat, care este declarat admis, graficul de concurs se modifica prin eliminarea etapelor de depunere a contestatiilor, in vederea optimizarii procesului de selectie si recrutare.
Documentele /dosarele de inscriere la concurs se pot depune la sediul Primariei Comunei Bistrita Birgaului, Biroul doamnei secretar Elenuța Leordean, pana la data de 08.01.2021 ora 14:00.
Pentru detalii ne puteti contacta la numarul de telefon : 0749497924 .