Project Description

În cadrul acestei activități sunt cuprinse următoarele subactivități:
A3.1 Organizarea acțiunilor suport și a evenimentelor de informare
A3.2 Desfășurarea sesiunilor de informare, consiliere, mentorat
A3.3 Implementarea programelor suport în scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii
A3.4 Implementarea programelor de tip “A doua șansă”

A3.1 Organizarea și coordonarea acțiunilor suport și a evenimentelor de informare pentru identificarea, recrutarea și selecția grupului țintă la programele educaționale “Școală după Școală” și “A doua șansă”, prin organizarea campaniilor locale pentru acces la educație, a informărilor publice către părinți/tutori și menținerea acestora în grupul țintă. Responsabilul grup țintă împreună cu coordonatorul P2 vor asigura în cadrul sesiunilor de întâlniri cu membrii grupului țintă, informarea acestora asupra realizării coordonării , desfășurării programelor mai sus menționate.

A3.2 Sarcinile sesiunilor de informare , consiliere mentorat sunt creșterea rezultatelor școlare și reducerea riscului de abandon școlar. Consiliera și mentoratul asigură cadru de angajare/implicare prin principiile, metodele și abilitățile specifice ale celor ce o implementează, fiind soluții pentru parteneriatul școală-familie. În urma activităților de consiliere-mentorat, școala și familia reușesc să pună în comun resursele pe care le dețin pentru a construi împreună viitorul educațional și profesional al copiilor.

A3.3 Programele educaționale “Școală după Școală” și “A doua șansă” sunt programe școlare complementare programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor și accelerare a învățăturii prin activități educative, recreative și de timp liber, care contribuie la creșterea rezultatelor școlare și reducerea riscului de abandon școlar.
Programul SDS cuprinde activități cu sprijin specializat, supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj, prin activități remediale de consiliere. Activități tematice în cadrul Cercului tematic TIC, prin oferirea de suport educativ pentru deprinderea de abilități practice în folosirea echipamentelor digitale. Totodată, elevilor înscriși în program, li se asigură transportul , logistica necesară desfășurării activităților , un suport alimentar în fiecare zi de activitate. De asemenea acordarea de premii/subvenții, pachete sociale.

A3.4 Programul ADS este un program flexibil , adresat atât tinerilor cât și adulților, proveniți din medii sociale diverse și cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învățământul primar și gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării și finalizării învățământului obligatoriu fără a fi nevoie să-și întrerupă eventualele activități profesionale sau familiale în care sunt angrenați. Prin intermediul acestui program s-au introdus elemente inovatoare în procesul educațional, cum ar fi curriculum modular și sistemul de credite pentru educația de bază, evaluarea, certificarea și recunoașterea competențelor dobândite anterior de către cursanți, asigurarea unui program de pregătire individualizat.